በአንድ የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ የመያዣ መብት በቅድሚያ ያስመዘገበ ባለገንዘብ ዕዳ በመክፈል በባለገንዘቡ መብት ስለ መዳረግ፣ የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት የሰበር ሰሚ ችሎት በሰ/መ/ቁጥር 39778 በሰጠው ፍርድ ላይ የተሰጠ አስተያየት

Authors

  • Negatu Tesfaye

Published

2023-04-08